ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล

ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :
 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
 
../add_file/
 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
 
             : มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
          ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
 
             : มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
          ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

../add_file/
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))
(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
 
             : มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
          ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ :

(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เบอร์โทร 088-5150200

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เบอร์โทร 088-5150200

../add_file/

(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

เบอร์โทร 088-5150200ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

 ส่วนที่ ๑

                           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง (อบต.ห้วยยาง)
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ซึ่งได้มีการปรับขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักกิโลเมตรที่ ๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร มีระยะห่างประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖-๐-๘๐ ไร่
 
ภาพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
     เนื้อที่ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๘ ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ              มีเขตติดต่อกับตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศใต้                มีเขตติดต่อกับตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
      ทิศตะวันออก        มีเขตติดต่อกับตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศตะวันตก         มีเขตติดต่อกับตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
 
ภูมิประเทศ  มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ที่ดอน ที่ราบสูงเชิงเขา เทือกเขาภูพาน
มีลำธารและลำห้วย อันเกิดจากเทือกเขาภูพานหลายแห่ง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ ๑๗๒ เมตร
 
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
      แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ได้แก่
 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

บ้านศรีวิชา

นายเทวัญ  มีไกรราช

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๐๕๙๘๑๙๑

บ้านห้วยยาง

นายปรารถนา  มุงคุณ

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๕๓๙๑๐๕๗

บ้านนาขาม

นายพงษ์เกษม วงค์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๗-๙๔๕๓๗๙๖

บ้านนาคำ

นางตุ้มโมง วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๐-๘๖๐๗๐๗๖

บ้านบอน

นายประเสริฐ ดวงปากดี

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๘-๕๐๙๐๕๙๘

บ้านเหล่า

นายเบอร์ลี่ สุวรรณโมก

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๖-๒๒๕-๒๗๕๓

บ้านพะเนาว์

นายชำนาญ  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๕๔๘๘๕

บ้านลาดกะเฌอ

นายสำราญฤทธิ์  โหดไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๕-๗๔๙๓๙๗๔

บ้านม่วง

นายสุริยา บุญนิเวศน์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๐-๑๗๗๖๕๑๙

๑๐

บ้านนานกเค้า

นายวินัย วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๓๘๔๙๐๘๒

๑๑

บ้านหนองบัวทอง

นายศรัณยพงษ์  สราวัน  

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๑-๒๖๓๒๖๒๗

๑๒

บ้านลาดสมบูรณ์

นายคนอง  กุลาสา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๘-๐๙๖๗๕๔๐

๑๓

บ้านคลองไผ่พัฒนา

นายบรรณฤทธิ์  หนังไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๘๑๙๓๙

๑๔

บ้านหนองแฝกพัฒนา

นางทัศนีย์  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๙๓๗๙๓๙๕

๑๕

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

นายไพรัช  โชติพันธ์

กำนันตำบลห้วยยาง

๐๘๖-๗๑๕๔๕๙๖

๑๖

บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 

นายคำมุ่ง โปตินัง

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๑๐๙๒๐๗๙

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 ส่วนที่ ๑

                           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง (อบต.ห้วยยาง)
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ซึ่งได้มีการปรับขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักกิโลเมตรที่ ๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร มีระยะห่างประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖-๐-๘๐ ไร่
 
ภาพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
     เนื้อที่ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๘ ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ              มีเขตติดต่อกับตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศใต้                มีเขตติดต่อกับตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
      ทิศตะวันออก        มีเขตติดต่อกับตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศตะวันตก         มีเขตติดต่อกับตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
 
ภูมิประเทศ  มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ที่ดอน ที่ราบสูงเชิงเขา เทือกเขาภูพาน
มีลำธารและลำห้วย อันเกิดจากเทือกเขาภูพานหลายแห่ง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ ๑๗๒ เมตร
 
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
      แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ได้แก่
 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

บ้านศรีวิชา

นายเทวัญ  มีไกรราช

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๐๕๙๘๑๙๑

บ้านห้วยยาง

นายปรารถนา  มุงคุณ

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๕๓๙๑๐๕๗

บ้านนาขาม

นายพงษ์เกษม วงค์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๗-๙๔๕๓๗๙๖

บ้านนาคำ

นางตุ้มโมง วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๐-๘๖๐๗๐๗๖

บ้านบอน

นายประเสริฐ ดวงปากดี

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๘-๕๐๙๐๕๙๘

บ้านเหล่า

นายเบอร์ลี่ สุวรรณโมก

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๖-๒๒๕-๒๗๕๓

บ้านพะเนาว์

นายชำนาญ  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๕๔๘๘๕

บ้านลาดกะเฌอ

นายสำราญฤทธิ์  โหดไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๕-๗๔๙๓๙๗๔

บ้านม่วง

นายสุริยา บุญนิเวศน์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๐-๑๗๗๖๕๑๙

๑๐

บ้านนานกเค้า

นายวินัย วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๓๘๔๙๐๘๒

๑๑

บ้านหนองบัวทอง

นายศรัณยพงษ์  สราวัน  

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๑-๒๖๓๒๖๒๗

๑๒

บ้านลาดสมบูรณ์

นายคนอง  กุลาสา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๘-๐๙๖๗๕๔๐

๑๓

บ้านคลองไผ่พัฒนา

นายบรรณฤทธิ์  หนังไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๘๑๙๓๙

๑๔

บ้านหนองแฝกพัฒนา

นางทัศนีย์  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๙๓๗๙๓๙๕

๑๕

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

นายไพรัช  โชติพันธ์

กำนันตำบลห้วยยาง

๐๘๖-๗๑๕๔๕๙๖

๑๖

บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 

นายคำมุ่ง โปตินัง

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๑๐๙๒๐๗๙

 

../add_file/

 ส่วนที่ ๑

                           สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง (อบต.ห้วยยาง)
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ ซึ่งได้มีการปรับขนาด องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร หลักกิโลเมตรที่ ๙ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสกลนคร มีระยะห่างประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖-๐-๘๐ ไร่
 
ภาพที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
     เนื้อที่ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๘ ตารางกิโลเมตร
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ              มีเขตติดต่อกับตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศใต้                มีเขตติดต่อกับตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
      ทิศตะวันออก        มีเขตติดต่อกับตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
      ทิศตะวันตก         มีเขตติดต่อกับตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
 
ภูมิประเทศ  มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ที่ดอน ที่ราบสูงเชิงเขา เทือกเขาภูพาน
มีลำธารและลำห้วย อันเกิดจากเทือกเขาภูพานหลายแห่ง เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ ๑๗๒ เมตร
 
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง
      แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  ได้แก่
 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

บ้านศรีวิชา

นายเทวัญ  มีไกรราช

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๐๕๙๘๑๙๑

บ้านห้วยยาง

นายปรารถนา  มุงคุณ

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๕๓๙๑๐๕๗

บ้านนาขาม

นายพงษ์เกษม วงค์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๗-๙๔๕๓๗๙๖

บ้านนาคำ

นางตุ้มโมง วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๐-๘๖๐๗๐๗๖

บ้านบอน

นายประเสริฐ ดวงปากดี

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๘-๕๐๙๐๕๙๘

บ้านเหล่า

นายเบอร์ลี่ สุวรรณโมก

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๖-๒๒๕-๒๗๕๓

บ้านพะเนาว์

นายชำนาญ  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๕๔๘๘๕

บ้านลาดกะเฌอ

นายสำราญฤทธิ์  โหดไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๕-๗๔๙๓๙๗๔

บ้านม่วง

นายสุริยา บุญนิเวศน์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๐-๑๗๗๖๕๑๙

๑๐

บ้านนานกเค้า

นายวินัย วงศ์สีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๓-๓๘๔๙๐๘๒

๑๑

บ้านหนองบัวทอง

นายศรัณยพงษ์  สราวัน  

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๑-๒๖๓๒๖๒๗

๑๒

บ้านลาดสมบูรณ์

นายคนอง  กุลาสา

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๙๘-๐๙๖๗๕๔๐

๑๓

บ้านคลองไผ่พัฒนา

นายบรรณฤทธิ์  หนังไทยสงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๒๗๘๑๙๓๙

๑๔

บ้านหนองแฝกพัฒนา

นางทัศนีย์  ม่อมพะเนาว์

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๘๙-๙๓๗๙๓๙๕

๑๕

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

นายไพรัช  โชติพันธ์

กำนันตำบลห้วยยาง

๐๘๖-๗๑๕๔๕๙๖

๑๖

บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 

นายคำมุ่ง โปตินัง

ผู้ใหญ่บ้าน

๐๖๒-๑๐๙๒๐๗๙

 ชื่อไฟล์ :
วิสัยทัศน์
 
   “ห้วยยางน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
วิสัยทัศน์
 
   “ห้วยยางน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

../add_file/
วิสัยทัศน์
 
   “ห้วยยางน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading

ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ :

 ความหมาย

     “รูปต้นไม้คือ “ ต้นยาง  หมายถึง   ความคงอยู่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีเทือกเขาภูพานเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 

     “ลำห้วย “ หมายถึง  แหล่งน้ำที่ไหลผ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวท้องถิ่นได้ประโยชน์ และสามารถประกอบการเกษตรจากลำห้วยได้  ซึ่งเรียกชื่อว่าลำห้วยเดียก และจะไหลลงสู่หนองหาร 

       “ดวงอาทิตย์ “ คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 ความหมาย

     “รูปต้นไม้คือ “ ต้นยาง  หมายถึง   ความคงอยู่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีเทือกเขาภูพานเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 

     “ลำห้วย “ หมายถึง  แหล่งน้ำที่ไหลผ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวท้องถิ่นได้ประโยชน์ และสามารถประกอบการเกษตรจากลำห้วยได้  ซึ่งเรียกชื่อว่าลำห้วยเดียก และจะไหลลงสู่หนองหาร 

       “ดวงอาทิตย์ “ คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

../add_file/

 ความหมาย

     “รูปต้นไม้คือ “ ต้นยาง  หมายถึง   ความคงอยู่ของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีเทือกเขาภูพานเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ 

     “ลำห้วย “ หมายถึง  แหล่งน้ำที่ไหลผ่านสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวท้องถิ่นได้ประโยชน์ และสามารถประกอบการเกษตรจากลำห้วยได้  ซึ่งเรียกชื่อว่าลำห้วยเดียก และจะไหลลงสู่หนองหาร 

       “ดวงอาทิตย์ “ คือสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีชื่อไฟล์ :

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้

                   หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ

                   ๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                   ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

                   ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล

                   ๑.๓ งานนโยบายและแผน

                   ๑.๔ งานกฎหมายและคดี

                   ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                   ๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน

                   ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                   ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

                   ๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

                   ๒. กองคลัง

                   กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๒.๑ งานการเงิน

                   ๒.๒ งานบัญชี

                   ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                   ๒.๕ งานธุรการ

                   ๓. กองช่าง

                   กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๓.๑ งานก่อสร้าง

                   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

                   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

                   ๓.๔ งานผังเมือง

                   ๓.๕ งานธุรการ

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                   ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

                   ๔.๓ งานรักษาความสะอาด

                   ๔.๔ งานควบคุมโรค

                   ๔.๕ งานบริการสาธารณสุข

                   ๔.๖ งานธุรการ

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้

                   หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ

                   ๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                   ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

                   ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล

                   ๑.๓ งานนโยบายและแผน

                   ๑.๔ งานกฎหมายและคดี

                   ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                   ๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน

                   ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                   ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

                   ๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

                   ๒. กองคลัง

                   กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๒.๑ งานการเงิน

                   ๒.๒ งานบัญชี

                   ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                   ๒.๕ งานธุรการ

                   ๓. กองช่าง

                   กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๓.๑ งานก่อสร้าง

                   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

                   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

                   ๓.๔ งานผังเมือง

                   ๓.๕ งานธุรการ

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                   ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

                   ๔.๓ งานรักษาความสะอาด

                   ๔.๔ งานควบคุมโรค

                   ๔.๕ งานบริการสาธารณสุข

                   ๔.๖ งานธุรการ

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

../add_file/

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้

                   หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ

                   ๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                   ๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

                   ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล

                   ๑.๓ งานนโยบายและแผน

                   ๑.๔ งานกฎหมายและคดี

                   ๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

                   ๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                   ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน

                   ๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                   ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

                   ๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์

                   ๒. กองคลัง

                   กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๒.๑ งานการเงิน

                   ๒.๒ งานบัญชี

                   ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

                   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

                   ๒.๕ งานธุรการ

                   ๓. กองช่าง

                   กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๓.๑ งานก่อสร้าง

                   ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร

                   ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค

                   ๓.๔ งานผังเมือง

                   ๓.๕ งานธุรการ

                   ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้

                   ๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                   ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

                   ๔.๓ งานรักษาความสะอาด

                   ๔.๔ งานควบคุมโรค

                   ๔.๕ งานบริการสาธารณสุข

                   ๔.๖ งานธุรการ

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชื่อไฟล์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

email:mail.huayyangsakon.go.th

เว็บไซต์ : www.huayyangsakon.go.th

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

email:mail.huayyangsakon.go.th

เว็บไซต์ : www.huayyangsakon.go.th

../add_file/

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

email:mail.huayyangsakon.go.th

เว็บไซต์ : www.huayyangsakon.go.thชื่อไฟล์ :

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

../add_file/ชื่อไฟล์ :

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่1  บ้านศรีวิชา หมู่ 2 บ้านห้วยยาง
หมู่3 บ้านนาขาม หมู่ 4 บ้านนาคำ
หมู่5 บ้านบอน         หมู่ 6 บ้านเหล่า
หมู่7 บ้านพะเนาว์ หมู่ 8 บ้านลาดกะเฌอ
หมู่9 บ้านม่วง         หมู่10 บ้านนานกเค้า
หมู่11 บ้านหนองบัวทอง หมู่12 บ้านลาดสมบูรณ์
หมู่13 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่14 บ้านหนองแผกพัฒนา
หมู่15 บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่16 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่
ประชากร
จำนวนประชากร และครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 14,622 คน แยกเป็นชาย 7,302 หญิง 7,320 มีหลังคาเรือนทั้งหมด 5,138 ครัวเรือน
 โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่  ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อที่ประชาชนจะได้ติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐได้สมเจตนารมย์ มีความเข้าใจถึงระบบงาน การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน  เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้  จึงสมควรประกาศโครงสร้าง และการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไว้ดังต่อไปนี้
 หมวด ๑
 
           ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
 
          ๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
 
          ๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
         
         ๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
 
         ๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
         
         ๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
         
         ๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
         
         ๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
: มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ
๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 
๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบล
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป         ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล
๑.๓ งานนโยบายและแผน         ๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน
๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
 
๒. กองคลัง
 กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๒.๑ งานการเงิน                 ๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๕ งานธุรการ
 
๓. กองช่าง
กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานธุรการ
 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานรักษาความสะอาด ๔.๔ งานควบคุมโรค
๔.๕ งานบริการสาธารณสุข ๔.๖ งานธุรการ
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๔  บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗   
 
                   ประกาศ ณ วันที่        เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่1  บ้านศรีวิชา หมู่ 2 บ้านห้วยยาง
หมู่3 บ้านนาขาม หมู่ 4 บ้านนาคำ
หมู่5 บ้านบอน         หมู่ 6 บ้านเหล่า
หมู่7 บ้านพะเนาว์ หมู่ 8 บ้านลาดกะเฌอ
หมู่9 บ้านม่วง         หมู่10 บ้านนานกเค้า
หมู่11 บ้านหนองบัวทอง หมู่12 บ้านลาดสมบูรณ์
หมู่13 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่14 บ้านหนองแผกพัฒนา
หมู่15 บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่16 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่
ประชากร
จำนวนประชากร และครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 14,622 คน แยกเป็นชาย 7,302 หญิง 7,320 มีหลังคาเรือนทั้งหมด 5,138 ครัวเรือน
 โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่  ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อที่ประชาชนจะได้ติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐได้สมเจตนารมย์ มีความเข้าใจถึงระบบงาน การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน  เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้  จึงสมควรประกาศโครงสร้าง และการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไว้ดังต่อไปนี้
 หมวด ๑
 
           ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
 
          ๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
 
          ๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
         
         ๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
 
         ๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
         
         ๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
         
         ๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
         
         ๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
: มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ
๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 
๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบล
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป         ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล
๑.๓ งานนโยบายและแผน         ๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน
๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
 
๒. กองคลัง
 กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๒.๑ งานการเงิน                 ๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๕ งานธุรการ
 
๓. กองช่าง
กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานธุรการ
 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานรักษาความสะอาด ๔.๔ งานควบคุมโรค
๔.๕ งานบริการสาธารณสุข ๔.๖ งานธุรการ
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๔  บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗   
 
                   ประกาศ ณ วันที่        เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
../add_file/

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

แบ่งเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่1  บ้านศรีวิชา หมู่ 2 บ้านห้วยยาง
หมู่3 บ้านนาขาม หมู่ 4 บ้านนาคำ
หมู่5 บ้านบอน         หมู่ 6 บ้านเหล่า
หมู่7 บ้านพะเนาว์ หมู่ 8 บ้านลาดกะเฌอ
หมู่9 บ้านม่วง         หมู่10 บ้านนานกเค้า
หมู่11 บ้านหนองบัวทอง หมู่12 บ้านลาดสมบูรณ์
หมู่13 บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่14 บ้านหนองแผกพัฒนา
หมู่15 บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่16 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่
ประชากร
จำนวนประชากร และครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 14,622 คน แยกเป็นชาย 7,302 หญิง 7,320 มีหลังคาเรือนทั้งหมด 5,138 ครัวเรือน
 โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่  ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานของรัฐ  เพื่อที่ประชาชนจะได้ติดต่อขอใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐได้สมเจตนารมย์ มีความเข้าใจถึงระบบงาน การดำเนินการต่างๆ รวมทั้งรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน  เพื่อที่จะได้ปกป้องรักษาประโยชน์ของตนได้  จึงสมควรประกาศโครงสร้าง และการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ ภารกิจ วิธีการดำเนินงาน  และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ไว้ดังต่อไปนี้
 หมวด ๑
 
           ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
 
          ๑.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
(๑) จัดให้มีและการบำรุงทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗(๑))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๔))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
 
          ๑.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  เช่น
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๗ (๔))(๔)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๖)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
         
         ๑.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))     
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))       
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา (๑๗))   (๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
 
         ๑.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))            
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘( ๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
         
         ๑.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๘ (๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา (๑๗ (๑๒))
         
         ๑.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๑๘))
         
         ๑.๗  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๔๕ (๓))
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙))
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓))
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา ๑๗ (๑๖))
ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
หมายเหตุ  : มาตรา ๖๗,๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
: มาตรา ๑๖,๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางจะดำเนินการ
 
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ภารกิจรอง
๑. ด้านการส่งเสริมการศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
๒. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว
๓. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแท่ง และให้เหมาะสมกับภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในไว้ ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑. ด้านงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การเบิกจ่ายเงิน การทำสัญญา การจัดหาพัสดุ
๒. ด้านการบัญชีและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารทาง ด้านการลงบัญชี การเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ การตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 
๑. สำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบล
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานการประชุม งานข้อบังคับตำบล งานนิติการ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆและที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป         ๑.๒ งานบริหารงานบุคคล
๑.๓ งานนโยบายและแผน         ๑.๔ งานกฎหมายและคดี
๑.๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๖ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑.๗ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๘ งานกิจการโรงเรียน
๑.๙ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๑๐ งานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
๑.๑๑ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
 
๒. กองคลัง
 กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบเงินของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนา การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๒.๑ งานการเงิน                 ๒.๒ งานบัญชี
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๕ งานธุรการ
 
๓. กองช่าง
กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินองค์การบริหารส่วนตำบล การขออนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององการบริหารส่วนตำบล งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร  งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานบำรุงซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๓.๑ งานก่อสร้าง ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค ๓.๔ งานผังเมือง
๓.๕ งานธุรการ
 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแผน ประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจำแนกออกเป็นงานได้ดังนี้
๔.๑ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ งานสุขเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๔.๓ งานรักษาความสะอาด ๔.๔ งานควบคุมโรค
๔.๕ งานบริการสาธารณสุข ๔.๖ งานธุรการ
สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เลขที่ ๕๓๗ หมู่ที่ ๔  บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗  โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๑๖๗   
 
                   ประกาศ ณ วันที่        เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 


ชื่อไฟล์ :

๑.๓ ประชากร

      จำนวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๑๔,๖๒๒ คน แยกเป็น ชาย ๗,๓๐๒ คน

หญิง ๗,๓๒๐ คน   มีหลังคาเรือนทั้งหมด ๕,๑๓๘ ครัวเรือน

:  ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.๔ สภาพทางสังคม

          การศึกษา

-   โรงเรียนประถมศึกษา                                       ๒      แห่ง

-   โรงเรียนขยายโอกาส                                        ๔      แห่ง

-   โรงเรียนอาชีวศึกษา                                        ๑      แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   ๙      แห่ง

-   หอกระจายข่าว                                           ๑๘      แห่ง

-   เสียงตามสาย                                              ๑๔      แห่ง

-   ศูนย์ศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงาน                              ๑      แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          ๙               แห่ง

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-       วัดที่ได้รับสารตราตั้ง                                      ๑๗      แห่ง

-       วัดที่ยังไม่ได้รับสารตราตั้ง                                   ๓      แห่ง 

-       สำนักสงฆ์                                                 ๑๑      แห่ง

-       โบสถ์คริสต์                                                   ๒      แห่ง   

(บ้านนาขาม ม.๓ และบ้านลาดกะเฌอ ม.๘)

           สาธารณสุข

-       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง 

(รพ.สต.นาคำ,รพ.สต.นาขาม,รพ.สต.ลาดกะเฌอ)

-       สถานพยาบาลเอกชน                            ๖       แห่ง  

-       ศูนย์สุขภาพชุมชน                               ๔       แห่ง

-       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)         ๑๒      แห่ง

-       สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน                         ๖      แห่ง

-       สวนสาธารณหมู่บ้าน                              ๑      แห่ง

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                                        ๑      แห่ง

   (สถานีตำรวจภูธรตาดโตน)

           หน่วยงานราชการ

                       -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       -  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร                

                       -  ศูนย์ฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร                        

                       -  โครงการชลประทานห้วยเดียก                          

    -  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสกลนคร

    -  ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริ                  

                         -  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

                         -  สถานีตำรวจภูธรตาดโตน

                         -  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

                         -  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้สกลนคร

                         -  อุทยานแห่งชาติภูพาน

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง (สาขานาขาม)

                         -  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร

                         -  โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ

                         -  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฏร์ชูวิทย์

                         -  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม    

ตำบลห้วยยาง มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างตำบลและอำเภอ ดังนี้

    -  ถนนลาดยาง ๕ สายหลัก คือ สายบ้านศรีวิชา – เต่างอย, สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ,

       สายดงขุมข้าว – พังขว้าง – ธาตุนาเวง, สายลาดกะเฌอ – กุดบาก

   -  ถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

-  เครือข่ายโทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน    ๖    ตู้

-  สถานีเครือข่ายโทรทัศน์ ๖ แห่ง คือ ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ไทย PBS, NBT.

การไฟฟ้า                   

           พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน

๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ

     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป

     หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

หน่วยธุรกิจที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   มีดังนี้

-       โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน               ๓๑      แห่ง 

-       ปั้มน้ำมัน                                ๖      แห่ง

-       ปั๊มหลอด                                 ๖      แห่ง

-       โรงงานอุตสาหกรรม                    ๔      แห่ง

-       ศูนย์สาธิตการตลาด                     ๓      แห่ง

-       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              ๖      แห่ง

-       ห้างสรรพสินค้า                         ๑      แห่ง (ไทวัสดุ)

-       โกดังพักสินค้า                           ๒      แห่ง (ดัชมิลล์, แลตตาซอย)

-       โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)                  ๗      แห่ง

-       ห้องเช่า                                 ๑๐      แห่ง

-       ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                 ๘๖      แห่ง

-       ร้านอาหาร                             ๑๕      แห่ง

-       ร้านคาราโอเกะ                          ๔      แห่ง

- ฟาร์มหมู                                                 ๒      แห่ง  

 - โรงผสมปูนซีเมนต์สำเร็จ                               ๑      แห่ง (ศรีนวลคอนกรีต)

- อู่ซ่อมรถ                                                        ๑๗      แห่ง

- ร้านขายยา                                             ๓      แห่ง

- บ่อนไก่                                                   ๑      แห่ง

๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย                     จำนวน           ๒๕      สาย

- บึง หนองและอื่น ๆ               จำนวน           ๑๓      แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                จำนวน           ๑๙      แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                           จำนวน           ๓๓      แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ                         จำนวน             ๘      แห่ง

- บ่อโยก                                      จำนวน           ๒๙      แห่ง

- คลองส่งน้ำ                        จำนวน             ๘      แห่ง 

  (จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก 

- ประปาหมู่บ้าน                              จำนวน           ๑๘      แห่ง

- บ่อบาดาล                          จำนวน          ๑๙๐     บ่อ

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          - งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อุดมไปด้วย น้ำ ดิน สัตว์ป่า และป่าไม้จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน มีเนื้อที่ ๔๙,๓๗๔ ไร่  และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเฌอ”     

มีพื้นที่ ๘๖,๘๗๕ ไร่

๑.๑๐ อื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยว

๑.  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 1.1      โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร (อ่างเก็น้ำห้วยเดียก)

๓. แผนที่การเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน/ห้วยเดียก/และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๔. ถ้ำเสรีไทย (ภาพทางเข้าถ้ำเสรีไทยและภายในถ้ำเสรีไทย)

๕. น้ำตกคำหอม (ภาพธารน้ำไหลมาจากน้ำตกคำหอมบนเทือกเขาภูพาน)

 ๖. โค้งปิ้งงู

 ๗. ผานางเมิน                    

 ๘. ผาเจื่อน

ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการเมือง (ตำแหน่งว่าง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง        จำนวน ๒๗   คน

๑.      นายอภิชาติตะบุตร  พันธ์ก้อม   ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)

๒.      นายเทวินทร์  ชาชมราษฎร์      รองประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑)

๓.      นายประเสริฐ  ภารดิลก                    ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๔.      นายเสน่ห์  ดวงปากดี                      ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๕.      นายประจักษ์  วงค์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๖.      นางภัทรวดี  สีปากดี                       ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๗.      นายเทิดศักดิ์  วงศ์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๘.      นายสุทธิพันธ์  คุณปัญญา                 ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๙.      นายประยูร  เทษาดินทร์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๑๐.  นายทองไลย์  วงค์นาบาล                  ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๑๑.  นายสมศักดิ์  พรหมโคตร                  ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๒.  นายถนัด  ม่อมพะเนาว์                     ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓.  นายบุญเก่ง  โหดไทยสงค์                  ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๔.  นายกรกต  โหดไทยสงค์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕.  นายอุดมทรัพย์  ขันบรรจง                ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖.  นายสมพร  เที่ยวไทย                       ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๗.  นายเสงี่ยม วงค์สีดา                        ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๘.  นายแก้วไสย  พันธุลา                      ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๙.  นายสำรวย  พูดเพราะ                     ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

๒๐.  นายสมหมาย  หนังไทยสงค์                ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๑.  นางนงเยาว์  คล่องอักขระ                 ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๒.  นายสำรวย  ศรีพุทธา                

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

๑.๓ ประชากร

      จำนวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๑๔,๖๒๒ คน แยกเป็น ชาย ๗,๓๐๒ คน

หญิง ๗,๓๒๐ คน   มีหลังคาเรือนทั้งหมด ๕,๑๓๘ ครัวเรือน

:  ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.๔ สภาพทางสังคม

          การศึกษา

-   โรงเรียนประถมศึกษา                                       ๒      แห่ง

-   โรงเรียนขยายโอกาส                                        ๔      แห่ง

-   โรงเรียนอาชีวศึกษา                                        ๑      แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   ๙      แห่ง

-   หอกระจายข่าว                                           ๑๘      แห่ง

-   เสียงตามสาย                                              ๑๔      แห่ง

-   ศูนย์ศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงาน                              ๑      แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          ๙               แห่ง

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-       วัดที่ได้รับสารตราตั้ง                                      ๑๗      แห่ง

-       วัดที่ยังไม่ได้รับสารตราตั้ง                                   ๓      แห่ง 

-       สำนักสงฆ์                                                 ๑๑      แห่ง

-       โบสถ์คริสต์                                                   ๒      แห่ง   

(บ้านนาขาม ม.๓ และบ้านลาดกะเฌอ ม.๘)

           สาธารณสุข

-       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง 

(รพ.สต.นาคำ,รพ.สต.นาขาม,รพ.สต.ลาดกะเฌอ)

-       สถานพยาบาลเอกชน                            ๖       แห่ง  

-       ศูนย์สุขภาพชุมชน                               ๔       แห่ง

-       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)         ๑๒      แห่ง

-       สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน                         ๖      แห่ง

-       สวนสาธารณหมู่บ้าน                              ๑      แห่ง

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                                        ๑      แห่ง

   (สถานีตำรวจภูธรตาดโตน)

           หน่วยงานราชการ

                       -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       -  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร                

                       -  ศูนย์ฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร                        

                       -  โครงการชลประทานห้วยเดียก                          

    -  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสกลนคร

    -  ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริ                  

                         -  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

                         -  สถานีตำรวจภูธรตาดโตน

                         -  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

                         -  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้สกลนคร

                         -  อุทยานแห่งชาติภูพาน

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง (สาขานาขาม)

                         -  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร

                         -  โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ

                         -  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฏร์ชูวิทย์

                         -  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม    

ตำบลห้วยยาง มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างตำบลและอำเภอ ดังนี้

    -  ถนนลาดยาง ๕ สายหลัก คือ สายบ้านศรีวิชา – เต่างอย, สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ,

       สายดงขุมข้าว – พังขว้าง – ธาตุนาเวง, สายลาดกะเฌอ – กุดบาก

   -  ถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

-  เครือข่ายโทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน    ๖    ตู้

-  สถานีเครือข่ายโทรทัศน์ ๖ แห่ง คือ ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ไทย PBS, NBT.

การไฟฟ้า                   

           พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน

๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ

     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป

     หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

หน่วยธุรกิจที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   มีดังนี้

-       โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน               ๓๑      แห่ง 

-       ปั้มน้ำมัน                                ๖      แห่ง

-       ปั๊มหลอด                                 ๖      แห่ง

-       โรงงานอุตสาหกรรม                    ๔      แห่ง

-       ศูนย์สาธิตการตลาด                     ๓      แห่ง

-       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              ๖      แห่ง

-       ห้างสรรพสินค้า                         ๑      แห่ง (ไทวัสดุ)

-       โกดังพักสินค้า                           ๒      แห่ง (ดัชมิลล์, แลตตาซอย)

-       โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)                  ๗      แห่ง

-       ห้องเช่า                                 ๑๐      แห่ง

-       ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                 ๘๖      แห่ง

-       ร้านอาหาร                             ๑๕      แห่ง

-       ร้านคาราโอเกะ                          ๔      แห่ง

- ฟาร์มหมู                                                 ๒      แห่ง  

 - โรงผสมปูนซีเมนต์สำเร็จ                               ๑      แห่ง (ศรีนวลคอนกรีต)

- อู่ซ่อมรถ                                                        ๑๗      แห่ง

- ร้านขายยา                                             ๓      แห่ง

- บ่อนไก่                                                   ๑      แห่ง

๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย                     จำนวน           ๒๕      สาย

- บึง หนองและอื่น ๆ               จำนวน           ๑๓      แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                จำนวน           ๑๙      แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                           จำนวน           ๓๓      แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ                         จำนวน             ๘      แห่ง

- บ่อโยก                                      จำนวน           ๒๙      แห่ง

- คลองส่งน้ำ                        จำนวน             ๘      แห่ง 

  (จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก 

- ประปาหมู่บ้าน                              จำนวน           ๑๘      แห่ง

- บ่อบาดาล                          จำนวน          ๑๙๐     บ่อ

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          - งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อุดมไปด้วย น้ำ ดิน สัตว์ป่า และป่าไม้จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน มีเนื้อที่ ๔๙,๓๗๔ ไร่  และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเฌอ”     

มีพื้นที่ ๘๖,๘๗๕ ไร่

๑.๑๐ อื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยว

๑.  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 1.1      โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร (อ่างเก็น้ำห้วยเดียก)

๓. แผนที่การเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน/ห้วยเดียก/และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๔. ถ้ำเสรีไทย (ภาพทางเข้าถ้ำเสรีไทยและภายในถ้ำเสรีไทย)

๕. น้ำตกคำหอม (ภาพธารน้ำไหลมาจากน้ำตกคำหอมบนเทือกเขาภูพาน)

 ๖. โค้งปิ้งงู

 ๗. ผานางเมิน                    

 ๘. ผาเจื่อน

ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการเมือง (ตำแหน่งว่าง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง        จำนวน ๒๗   คน

๑.      นายอภิชาติตะบุตร  พันธ์ก้อม   ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)

๒.      นายเทวินทร์  ชาชมราษฎร์      รองประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑)

๓.      นายประเสริฐ  ภารดิลก                    ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๔.      นายเสน่ห์  ดวงปากดี                      ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๕.      นายประจักษ์  วงค์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๖.      นางภัทรวดี  สีปากดี                       ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๗.      นายเทิดศักดิ์  วงศ์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๘.      นายสุทธิพันธ์  คุณปัญญา                 ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๙.      นายประยูร  เทษาดินทร์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๑๐.  นายทองไลย์  วงค์นาบาล                  ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๑๑.  นายสมศักดิ์  พรหมโคตร                  ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๒.  นายถนัด  ม่อมพะเนาว์                     ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓.  นายบุญเก่ง  โหดไทยสงค์                  ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๔.  นายกรกต  โหดไทยสงค์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕.  นายอุดมทรัพย์  ขันบรรจง                ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖.  นายสมพร  เที่ยวไทย                       ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๗.  นายเสงี่ยม วงค์สีดา                        ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๘.  นายแก้วไสย  พันธุลา                      ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๙.  นายสำรวย  พูดเพราะ                     ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

๒๐.  นายสมหมาย  หนังไทยสงค์                ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๑.  นางนงเยาว์  คล่องอักขระ                 ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๒.  นายสำรวย  ศรีพุทธา                

 

../add_file/

๑.๓ ประชากร

      จำนวนประชากรและครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๑๔,๖๒๒ คน แยกเป็น ชาย ๗,๓๐๒ คน

หญิง ๗,๓๒๐ คน   มีหลังคาเรือนทั้งหมด ๕,๑๓๘ ครัวเรือน

:  ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑.๔ สภาพทางสังคม

          การศึกษา

-   โรงเรียนประถมศึกษา                                       ๒      แห่ง

-   โรงเรียนขยายโอกาส                                        ๔      แห่ง

-   โรงเรียนอาชีวศึกษา                                        ๑      แห่ง

-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   ๙      แห่ง

-   หอกระจายข่าว                                           ๑๘      แห่ง

-   เสียงตามสาย                                              ๑๔      แห่ง

-   ศูนย์ศึกษาพัฒนาฝีมือแรงงาน                              ๑      แห่ง

-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          ๙               แห่ง

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-       วัดที่ได้รับสารตราตั้ง                                      ๑๗      แห่ง

-       วัดที่ยังไม่ได้รับสารตราตั้ง                                   ๓      แห่ง 

-       สำนักสงฆ์                                                 ๑๑      แห่ง

-       โบสถ์คริสต์                                                   ๒      แห่ง   

(บ้านนาขาม ม.๓ และบ้านลาดกะเฌอ ม.๘)

           สาธารณสุข

-       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง 

(รพ.สต.นาคำ,รพ.สต.นาขาม,รพ.สต.ลาดกะเฌอ)

-       สถานพยาบาลเอกชน                            ๖       แห่ง  

-       ศูนย์สุขภาพชุมชน                               ๔       แห่ง

-       ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)         ๑๒      แห่ง

-       สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน                         ๖      แห่ง

-       สวนสาธารณหมู่บ้าน                              ๑      แห่ง

           ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                                        ๑      แห่ง

   (สถานีตำรวจภูธรตาดโตน)

           หน่วยงานราชการ

                       -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       -  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร                

                       -  ศูนย์ฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร                        

                       -  โครงการชลประทานห้วยเดียก                          

    -  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตสกลนคร

    -  ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริ                  

                         -  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

                         -  สถานีตำรวจภูธรตาดโตน

                         -  ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าสกลนคร

                         -  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้สกลนคร

                         -  อุทยานแห่งชาติภูพาน

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม

                         -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดกะเฌอ

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง (สาขานาขาม)

                         -  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฏร์บำรุง

                         -  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร

                         -  โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ

                         -  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอคุรุราษฏร์ชูวิทย์

                         -  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม    

ตำบลห้วยยาง มีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างตำบลและอำเภอ ดังนี้

    -  ถนนลาดยาง ๕ สายหลัก คือ สายบ้านศรีวิชา – เต่างอย, สายสกลนคร – กาฬสินธุ์ ,

       สายดงขุมข้าว – พังขว้าง – ธาตุนาเวง, สายลาดกะเฌอ – กุดบาก

   -  ถนนเชื่อมกันทุกหมู่บ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

-  เครือข่ายโทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จำนวน    ๖    ตู้

-  สถานีเครือข่ายโทรทัศน์ ๖ แห่ง คือ ช่อง ๓, ๕, ๗, ๙, ไทย PBS, NBT.

การไฟฟ้า                   

           พื้นที่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน

๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ

     ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  ทำไร่  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป

     หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

หน่วยธุรกิจที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง   มีดังนี้

-       โรงสีข้าวมีอยู่ทุกหมู่บ้าน               ๓๑      แห่ง 

-       ปั้มน้ำมัน                                ๖      แห่ง

-       ปั๊มหลอด                                 ๖      แห่ง

-       โรงงานอุตสาหกรรม                    ๔      แห่ง

-       ศูนย์สาธิตการตลาด                     ๓      แห่ง

-       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              ๖      แห่ง

-       ห้างสรรพสินค้า                         ๑      แห่ง (ไทวัสดุ)

-       โกดังพักสินค้า                           ๒      แห่ง (ดัชมิลล์, แลตตาซอย)

-       โรงแรมที่พัก (รีสอร์ท)                  ๗      แห่ง

-       ห้องเช่า                                 ๑๐      แห่ง

-       ร้านขายของเบ็ดเตล็ด                 ๘๖      แห่ง

-       ร้านอาหาร                             ๑๕      แห่ง

-       ร้านคาราโอเกะ                          ๔      แห่ง

- ฟาร์มหมู                                                 ๒      แห่ง  

 - โรงผสมปูนซีเมนต์สำเร็จ                               ๑      แห่ง (ศรีนวลคอนกรีต)

- อู่ซ่อมรถ                                                        ๑๗      แห่ง

- ร้านขายยา                                             ๓      แห่ง

- บ่อนไก่                                                   ๑      แห่ง

๑.๗ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

      แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย                     จำนวน           ๒๕      สาย

- บึง หนองและอื่น ๆ               จำนวน           ๑๓      แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                จำนวน           ๑๙      แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                           จำนวน           ๓๓      แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ                         จำนวน             ๘      แห่ง

- บ่อโยก                                      จำนวน           ๒๙      แห่ง

- คลองส่งน้ำ                        จำนวน             ๘      แห่ง 

  (จากอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก 

- ประปาหมู่บ้าน                              จำนวน           ๑๘      แห่ง

- บ่อบาดาล                          จำนวน          ๑๙๐     บ่อ

๑.๘ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          - งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

๑.๙ ทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อุดมไปด้วย น้ำ ดิน สัตว์ป่า และป่าไม้จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน มีเนื้อที่ ๔๙,๓๗๔ ไร่  และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงชมพูพานและป่าดงกะเฌอ”     

มีพื้นที่ ๘๖,๘๗๕ ไร่

๑.๑๐ อื่นๆ

สถานที่ท่องเที่ยว

๑.  พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 1.1      โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร (อ่างเก็น้ำห้วยเดียก)

๓. แผนที่การเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน/ห้วยเดียก/และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

๔. ถ้ำเสรีไทย (ภาพทางเข้าถ้ำเสรีไทยและภายในถ้ำเสรีไทย)

๕. น้ำตกคำหอม (ภาพธารน้ำไหลมาจากน้ำตกคำหอมบนเทือกเขาภูพาน)

 ๖. โค้งปิ้งงู

 ๗. ผานางเมิน                    

 ๘. ผาเจื่อน

ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายการเมือง (ตำแหน่งว่าง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง        จำนวน ๒๗   คน

๑.      นายอภิชาติตะบุตร  พันธ์ก้อม   ประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)

๒.      นายเทวินทร์  ชาชมราษฎร์      รองประธานสภา อบต. (ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑)

๓.      นายประเสริฐ  ภารดิลก                    ส.อบต. หมู่ที่ ๑

๔.      นายเสน่ห์  ดวงปากดี                      ส.อบต. หมู่ที่ ๒

๕.      นายประจักษ์  วงค์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๓

๖.      นางภัทรวดี  สีปากดี                       ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๗.      นายเทิดศักดิ์  วงศ์สีดา                     ส.อบต. หมู่ที่ ๔

๘.      นายสุทธิพันธ์  คุณปัญญา                 ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๙.      นายประยูร  เทษาดินทร์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๕

๑๐.  นายทองไลย์  วงค์นาบาล                  ส.อบต. หมู่ที่ ๖

๑๑.  นายสมศักดิ์  พรหมโคตร                  ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๒.  นายถนัด  ม่อมพะเนาว์                     ส.อบต. หมู่ที่ ๗

๑๓.  นายบุญเก่ง  โหดไทยสงค์                  ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๔.  นายกรกต  โหดไทยสงค์                   ส.อบต. หมู่ที่ ๘

๑๕.  นายอุดมทรัพย์  ขันบรรจง                ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๖.  นายสมพร  เที่ยวไทย                       ส.อบต. หมู่ที่ ๙

๑๗.  นายเสงี่ยม วงค์สีดา                        ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๘.  นายแก้วไสย  พันธุลา                      ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐

๑๙.  นายสำรวย  พูดเพราะ                     ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

๒๐.  นายสมหมาย  หนังไทยสงค์                ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๑.  นางนงเยาว์  คล่องอักขระ                 ส.อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒๒.  นายสำรวย  ศรีพุทธา                

 ชื่อไฟล์ :

ส่วนที่ ๑

บทนำ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก    และให้ความสำคัญ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรตลอดปีงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙          ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ  ถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่รวมถึงเพื่อประเมินผลว่า การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ        ที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตาม จึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ การดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การติดตามประเมินผลทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างใช้ทรัพยากรในการดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ    ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดหรือไม่

๓. ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด    ที่กำหนดสมควรได้รับการพิจารณาความดี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดประโยชน์       กับประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ แต่ละโครงการ    โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภาพรวม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ตุลาคม ๒๕๖๑

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ส่วนที่ ๑

บทนำ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก    และให้ความสำคัญ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรตลอดปีงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙          ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ  ถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่รวมถึงเพื่อประเมินผลว่า การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ        ที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตาม จึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ การดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การติดตามประเมินผลทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างใช้ทรัพยากรในการดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ    ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดหรือไม่

๓. ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด    ที่กำหนดสมควรได้รับการพิจารณาความดี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดประโยชน์       กับประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ แต่ละโครงการ    โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภาพรวม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ตุลาคม ๒๕๖๑

../add_file/

ส่วนที่ ๑

บทนำ 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก    และให้ความสำคัญ เพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรตลอดปีงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙          ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความ  ถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่รวมถึงเพื่อประเมินผลว่า การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ        ที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตาม จึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ การดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า การติดตามประเมินผลทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดบ้างใช้ทรัพยากรในการดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๒. ทำให้ทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ    ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตัวชี้วัดที่ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดหรือไม่

๓. ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดี ความชอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด    ที่กำหนดสมควรได้รับการพิจารณาความดี

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเกิดประโยชน์       กับประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

๔. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ได้แก่แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของ แต่ละโครงการ    โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกครั้งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาพร้อมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภาพรวม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ตุลาคม ๒๕๖๑ชื่อไฟล์ :

ส่วนที่ ๒

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

ส่วนที่    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

P

 

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

ส่วนที่    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล

P

 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

P

 

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมนสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

P

 

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

P

 

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยังยืน

P

 

๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

P

 

๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

P

 

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

P

 

๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

P

 

 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาศ  (๓  เดือน)

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทศศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  ๑

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

          (๑)      Pไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)      (๒)      — ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

          (๓)      — ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)     (๔)      — ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ส่วนที่ ๒

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

ส่วนที่    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

P

 

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

ส่วนที่    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล

P

 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

P

 

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมนสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

P

 

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

P

 

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยังยืน

P

 

๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

P

 

๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

P

 

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

P

 

๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

P

 

 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาศ  (๓  เดือน)

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทศศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  ๑

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

          (๑)      Pไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)      (๒)      — ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

          (๓)      — ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)     (๔)      — ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

../add_file/

ส่วนที่ ๒

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
 
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
  

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

ส่วนที่    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

P

 

๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

ส่วนที่    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล

P

 

๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน

P

 

๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมนสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น

P

 

ประเด็นการประเมิน

มีการดำเนินงาน

ไม่มีการดำเนินงาน

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

P

 

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยังยืน

P

 

๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

P

 

๑๔.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

P

 

๑๕.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

P

 

๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

P

 

๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

P

 

๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

P

 

 แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาศ  (๓  เดือน)

คำชี้แจง  :  แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทศศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  ๑

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๒.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

          (๑)      Pไตรมาสที่  ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม)      (๒)      — ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม)

          (๓)      — ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน - มิถุนายน)     (๔)      — ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 ชื่อไฟล์ :

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

งานบริหารงานบุคคล

โทร. 042-163167

 

 

                                                                                                หน้า

 

 

บทที่ 1 บททั่วไป                                                                             4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                                  6

มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)    

-          มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์                                   6

-         มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                   7

-          มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล                     7

-          มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        8     

-          มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน         8

-          และหลักเกณฑ์การพัฒนา

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                         9

แต่งตั้งคณะทำงาน                                                              9

ประชุมคณะทำงาน                                                             9

กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร                           10

ทรัพยากรบุคคล               

การดำเนินงานตามขั้นตอน                                                    10

-  วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล                               10

-  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์                                              11

* ด้านกระบวนงาน                                                        11     

* ด้านบุคลากร                                                             12

* ด้านทรัพยากร                                                           13

* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)                      13

-  วิเคราะห์  SWOT                                                           14

-  วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์                                                16

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ                                                       30

-  จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                34

- ภาคผนวก                                                                    45  

 

 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

 

 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล             

5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

 

 

คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วิสัยทัศน์

              มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1.พัฒนาตำบลห้วยยางให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ     

4ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

 

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

งานบริหารงานบุคคล

โทร. 042-163167

 

 

                                                                                                หน้า

 

 

บทที่ 1 บททั่วไป                                                                             4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                                  6

มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)    

-          มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์                                   6

-         มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                   7

-          มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล                     7

-          มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        8     

-          มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน         8

-          และหลักเกณฑ์การพัฒนา

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                         9

แต่งตั้งคณะทำงาน                                                              9

ประชุมคณะทำงาน                                                             9

กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร                           10

ทรัพยากรบุคคล               

การดำเนินงานตามขั้นตอน                                                    10

-  วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล                               10

-  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์                                              11

* ด้านกระบวนงาน                                                        11     

* ด้านบุคลากร                                                             12

* ด้านทรัพยากร                                                           13

* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)                      13

-  วิเคราะห์  SWOT                                                           14

-  วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์                                                16

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ                                                       30

-  จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                34

- ภาคผนวก                                                                    45  

 

 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

 

 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล             

5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

 

 

คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วิสัยทัศน์

              มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1.พัฒนาตำบลห้วยยางให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ     

4ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

 

 

 

../add_file/

นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 

งานบริหารงานบุคคล

โทร. 042-163167

 

 

                                                                                                หน้า

 

 

บทที่ 1 บททั่วไป                                                                             4

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 

บทที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                                  6

มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Scorecard)    

-          มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์                                   6

-         มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                   7

-          มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล                     7

-          มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล        8     

-          มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน         8

-          และหลักเกณฑ์การพัฒนา

บทที่ 3 ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                         9

แต่งตั้งคณะทำงาน                                                              9

ประชุมคณะทำงาน                                                             9

กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร                           10

ทรัพยากรบุคคล               

การดำเนินงานตามขั้นตอน                                                    10

-  วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล                               10

-  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์                                              11

* ด้านกระบวนงาน                                                        11     

* ด้านบุคลากร                                                             12

* ด้านทรัพยากร                                                           13

* ด้านลูกค้า /ผู้รับบริการ (หน่วยงาน/ประชาชน)                      13

-  วิเคราะห์  SWOT                                                           14

-  วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์                                                16

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ                                                       30

-  จัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล                34

- ภาคผนวก                                                                    45  

 

 

 

                   องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

 

 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่

1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล             

5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ เพื่อเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

 

 

คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วิสัยทัศน์

              มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1.พัฒนาตำบลห้วยยางให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3.บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ     

4ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

 

 

 ชื่อไฟล์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย

                มิติที่ 1               ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

                มิติที่ 2               ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 3               ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 4               ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 5               คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

                 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

                   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

                   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)  

                   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน

                มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้

 

                      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

                      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง

                      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)  

            4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

                    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ

                    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

                    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ

                    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ

       °มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง

                    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

                    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

       มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง

การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

                     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว

                     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ

                      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

                      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.     แต่งตั้งคณะทำงาน

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ ๑๕ /256๑  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 25๖๑  ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้

                   1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                    ประธานกรรมการ

                   2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                     กรรมการ

3.  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง    กรรมการ

4.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                 กรรมการ/และเลขาฯ

 

                             คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้

ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร

ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.     ประชุมคณะทำงาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้

3.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้

3.1     การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.2   การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ

บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

3.3   การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์

3.4   การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ

แผนงาน/โครงการรองรับ

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ

               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป

          4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

              4.1  คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 

1.1ด้านกระบวนงาน

1.นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

2.มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา

3.การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ สำนักงานท้องถิ่น

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย

                มิติที่ 1               ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

                มิติที่ 2               ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 3               ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 4               ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 5               คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

                 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

                   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

                   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)  

                   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน

                มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้

 

                      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

                      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง

                      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)  

            4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

                    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ

                    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

                    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ

                    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ

       °มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง

                    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

                    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

       มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง

การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

                     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว

                     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ

                      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

                      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.     แต่งตั้งคณะทำงาน

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ ๑๕ /256๑  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 25๖๑  ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้

                   1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                    ประธานกรรมการ

                   2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                     กรรมการ

3.  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง    กรรมการ

4.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                 กรรมการ/และเลขาฯ

 

                             คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้

ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร

ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.     ประชุมคณะทำงาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้

3.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้

3.1     การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.2   การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ

บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

3.3   การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์

3.4   การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ

แผนงาน/โครงการรองรับ

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ

               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป

          4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

              4.1  คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 

1.1ด้านกระบวนงาน

1.นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

2.มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา

3.การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ สำนักงานท้องถิ่น

 

../add_file/

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว ประกอบด้วย

                มิติที่ 1               ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

                มิติที่ 2               ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 3               ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 4               ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

                มิติที่ 5               คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

                 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้

                   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                   2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

                   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)  

                   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน

                มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้

 

                      1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

                      2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง

                      3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)  

            4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

         มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

                    1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ

                    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

                    3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ

                    4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ

       °มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง

                    1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

                    2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

       มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง

การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้

                     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว

                     2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ

                      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ

                      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง 5 มิติ

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.     แต่งตั้งคณะทำงาน

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ ๑๕ /256๑  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 25๖๑  ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้

                   1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                    ประธานกรรมการ

                   2.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                     กรรมการ

3.  หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง    กรรมการ

4.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง                 กรรมการ/และเลขาฯ

 

                             คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้

ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร

ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.     ประชุมคณะทำงาน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อสร้างระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้

3.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้

3.1     การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

3.2   การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมการ

บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

3.3   การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์

3.4   การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ

แผนงาน/โครงการรองรับ

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ

               3.7  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป

          4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

              4.1  คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง  จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย

4.1.1  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 

1.1ด้านกระบวนงาน

1.นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้

2.มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา

3.การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ สำนักงานท้องถิ่น

 ชื่อไฟล์ :

 

  คำนำ

               จัดทำโดย

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

                        คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยางจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

สารบัญ

เรื่อง

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

   หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ขอบเขต

    1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

    2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  สถานที่ตั้ง

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

บทที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

   คำจำกัดความ

   ช่องทางการร้องเรียน

บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้องเรียน๑)

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบคำร้องเรียน.๒)

   แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2)

หน้า

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

   บทที่ 1

   บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ

ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ

               ประกอบกับหนังสืออำเภอปราสาท ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity andTransparencyAssessmenz (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน

(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อยู่ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองท่อม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะของประชาชน

  จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน

การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยาง เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ

เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทราบกระบวนการ

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

-2-

4. ขอบเขต

   1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

           1.2. ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ

           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

           1.4. ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           1.5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699653

2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

 2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาความเห็น

     - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

     - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

-3-

- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699654

5. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ๕๓๗ หมู่ที่ ๔ บ้านนาคำ  ตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

คำจำกัดความผู้รับบริการ

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

          - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย

          - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล

          * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

          ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

          - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

          - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์

          - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

          - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ

          - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลห้วยยาง

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/

การร้องขอข้อมูล

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/

เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียนแบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น

                   ๑.ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

-6-

              คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน

  ๒. การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คำร้องเรียนหมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง

              ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่

ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน

2.1 ผ่านทางสำนักงานปลัด

    1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.huayyangsakon.go.th

    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

    6) โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๓๑๖๗

    7)  ร้องเรียนทาง Face book อบต.ห้วยยาง

บทที่ 3

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ห้วยยาง

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๔.ร้องเรียนทาง Face book

๕.ร้องเรียนกล่องรับความคิดเห็น

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

อบต.ห้วยยาง ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน

ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

บทที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

2 จัดทาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยาง

ร้องเรียนทางโทรศัพท์             

๐๔๒-๑๖๓๑๖๗

ร้องเรียนทาง Face book

ร้องเรียนกล่องรับฟังความคิดเห็น

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ช่องทาง

ทุกครั้งที่มี

ผู้ร้องเรียน

ทุกวัน

  เว้นวันหยุดราชการ

ทุกวัน

ทุกวัน

ระยะเวลาดำเนินการ

รับข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

หมายเหตุ

-

-

-

 

-9-

ภาคผนวก

-10-

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง)

(แบบคำร้องเรียน๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........

เรื่อง ...............................................................................................................................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมูที่......................................

ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์..................................................

อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง.........................................................................

ถือบัตร........................................................................เลขที่.....................................................................................................................

ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.....................................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

           โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่

๑) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๒) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๓) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๔) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ................................................

   (............................................)

         ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

-11-

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์)

(แบบคำร้องเรียน.๒)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........

เรื่อง ............................................................................................................................. ..................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่……………………………......

ถนน................................ตำบล........................ อำเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์………………

..................................อาชีพ............................................ตำแหน่ง................................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้

ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง

(...........................................)

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............

    เวลา...............................

 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

  คำนำ

               จัดทำโดย

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

                        คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยางจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

สารบัญ

เรื่อง

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

   หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ขอบเขต

    1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

    2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  สถานที่ตั้ง

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

บทที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

   คำจำกัดความ

   ช่องทางการร้องเรียน

บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้องเรียน๑)

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบคำร้องเรียน.๒)

   แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2)

หน้า

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

   บทที่ 1

   บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ

ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ

               ประกอบกับหนังสืออำเภอปราสาท ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity andTransparencyAssessmenz (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน

(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อยู่ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองท่อม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะของประชาชน

  จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน

การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยาง เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ

เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทราบกระบวนการ

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

-2-

4. ขอบเขต

   1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

           1.2. ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ

           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

           1.4. ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           1.5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699653

2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

 2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาความเห็น

     - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

     - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

-3-

- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699654

5. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ๕๓๗ หมู่ที่ ๔ บ้านนาคำ  ตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

คำจำกัดความผู้รับบริการ

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

          - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย

          - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล

          * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

          ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

          - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

          - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์

          - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

          - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ

          - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลห้วยยาง

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/

การร้องขอข้อมูล

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/

เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียนแบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น

                   ๑.ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

-6-

              คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน

  ๒. การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คำร้องเรียนหมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง

              ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่

ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน

2.1 ผ่านทางสำนักงานปลัด

    1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.huayyangsakon.go.th

    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

    6) โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๓๑๖๗

    7)  ร้องเรียนทาง Face book อบต.ห้วยยาง

บทที่ 3

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ห้วยยาง

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๔.ร้องเรียนทาง Face book

๕.ร้องเรียนกล่องรับความคิดเห็น

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

อบต.ห้วยยาง ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน

ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

บทที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

2 จัดทาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด ดังนี้

ช่องทาง

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยยาง

ร้องเรียนทางโทรศัพท์             

๐๔๒-๑๖๓๑๖๗

ร้องเรียนทาง Face book

ร้องเรียนกล่องรับฟังความคิดเห็น

ความถี่ในการ

ตรวจสอบ

ช่องทาง

ทุกครั้งที่มี

ผู้ร้องเรียน

ทุกวัน

  เว้นวันหยุดราชการ

ทุกวัน

ทุกวัน

ระยะเวลาดำเนินการ

รับข้อร้องเรียนเพื่อ

ประสานหาทางแก้ไข

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

ภายใน ๑-2 วันทำการ

หมายเหตุ

-

-

-

 

-9-

ภาคผนวก

-10-

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน(ด้วยตนเอง)

(แบบคำร้องเรียน๑)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........

เรื่อง ...............................................................................................................................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.................... หมูที่......................................

ตำบล.................................... อำเภอ…………......................... จังหวัด............................ โทรศัพท์..................................................

อาชีพ.................................................................ตำแหน่ง.........................................................................

ถือบัตร........................................................................เลขที่.....................................................................................................................

ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ.....................................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง……….........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบทั้ง

ทางแพ่งและทางอาญาหากจะพึงมี

           โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน (ถ้ามี) ได้แก่

๑) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๒) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๓) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

๔) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ................................................

   (............................................)

         ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

-11-

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน(โทรศัพท์)

(แบบคำร้องเรียน.๒)

ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

วันที่.........เดือน.......................... พ.ศ. ........

เรื่อง ............................................................................................................................. ..................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

                            ข้าพเจ้า............................................... อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่……………………………......

ถนน................................ตำบล........................ อำเภอ........................... จังหวัด............................. โทรศัพท์………………

..................................อาชีพ............................................ตำแหน่ง................................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ

หรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง………...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

โดยขออ้าง.................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.....................................................................................................เป็นพยานหลักฐานประกอบ

                            ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง และ จนท.ได้แจ้งให้

ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นคำร้องที่ไม่สุจริตอาจต้องรับผิดตามกฎหมายได้

ลงชื่อ…………………………………… จนท.ผู้รับเรื่อง

(...........................................)

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ...............

    เวลา...............................

 แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

../add_file/

 

  คำนำ

               จัดทำโดย

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

                        คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยางจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทั้งในเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ ทั้งนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการจาเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

สารบัญ

เรื่อง

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

   หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

   การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

   ขอบเขต

    1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

    2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

  สถานที่ตั้ง

   หน้าที่ความรับผิดชอบ

บทที่ 2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

   คำจำกัดความ

   ช่องทางการร้องเรียน

บทที่ 3 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

บทที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาคผนวก

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง) (แบบคำร้องเรียน๑)

   แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (โทรศัพท์) (แบบคำร้องเรียน.๒)

   แบบแจ้งการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 1)

แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน (ตอบข้อร้องเรียน 2)

หน้า

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

   บทที่ 1

   บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้

กำหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการ

ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ำเสมอ

               ประกอบกับหนังสืออำเภอปราสาท ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.14/ว 754 ลงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity andTransparencyAssessmenz (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทางสานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน

(Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น โดยให้ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อยู่ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองท่อม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะของประชาชน

  จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน

การจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนห้วยยาง เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ

เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีขั้นตอน/

กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทราบกระบวนการ

๕. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน

ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ

-2-

4. ขอบเขต

   1.กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

1.1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

           1.2. ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากศูนย์บริการ

           1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

           1.4. ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           1.5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

           กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

                 - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักงานปลัด หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน

                - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699653

2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

 2.2 ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

 2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาความเห็น

     - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

     - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน

-3-

- กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โทรศัพท์075 699654

5. สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  ๕๓๗ หมู่ที่ ๔ บ้านนาคำ  ตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ

เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน

บทที่ 2

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน

คำจำกัดความผู้รับบริการ

หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

          - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย

          - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล

          * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐและหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

          ** เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งและถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

          - บุคคล/หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ

          - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์

          - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

          - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ

          - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน ชุมชน/ หมู่บ้านเขตตำบลห้วยยาง

การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การ ชมเชย/

การร้องขอข้อมูล

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/

เจ้าหน้าที่หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

ข้อร้องเรียนแบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น

                   ๑.ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

-6-

              คำชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน

  ๒. การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

คำร้องเรียนหมายถึง คำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่อง

              ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถ  ตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่

การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนที่

ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดำเนินงาน

ช่องทางการร้องเรียน

2.1 ผ่านทางสำนักงานปลัด

    1) Banner รับเรื่องร้องเรียนผ่านหน้า www.huayyangsakon.go.th

    2) ร้องเรียนผ่านตู้ /กล่องรับความความคิดเห็น (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    3) ไปรษณีย์ปกติ (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    4) ยื่นโดยตรง (จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

    5) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

    6) โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๓๑๖๗

    7)  ร้องเรียนทาง Face book อบต.ห้วยยาง

บทที่ 3

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ อบต.ห้วยยาง

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๔.ร้องเรียนทาง Face book

๕.ร้องเรียนกล่องรับความคิดเห็น

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

อบต.ห้วยยาง ทราบ (๑๕วัน )

ยุติ

ไม่ยุติ

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน

ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการรายงานผล

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

บทที่ 4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

1 จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

2 จัดทาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

3 แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ

ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท