ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔,๓๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง