ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยเรือ บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง