ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๗๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๑ เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง