ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน ๗,๐๐๐ (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง