ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง