ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 40 คน )
เพศ
ชาย
66.67%
หญิง
33.33%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
38.00%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
20.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
24.00%
อื่นๆ
18.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
11.43%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
8.57%
พอใจน้อย
31.43%
พอใจน้อยที่สุด
34.29%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
13.16%
พอใจมาก
42.11%
ปานกลาง
10.53%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
18.42%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
23.08%
พอใจมาก
26.92%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
11.54%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
31.82%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
22.73%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
13.64%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
29.17%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
20.83%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
26.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
26.67%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
19.51%
พอใจมาก
9.76%
ปานกลาง
21.95%
พอใจน้อย
17.07%
พอใจน้อยที่สุด
31.71%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ พนักงานอบต.ห้วยยาง ดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการอย่างดีเยี่ยม