องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
group สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสำรวย พูดเพราะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 099-2384767
นายสำรวย พูดเพราะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 099-2384767
นายแก้วไสย พันธุลา
รองประธานสภาฯ
โทร : 096-6894523
นายแก้วไสย พันธุลา
รองประธานสภาฯ
โทร : 096-6894523
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นางหนูแดง พรหมจันทา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่1 (บ้านศรีวิชา)
โทร : 093-5497319
นางหนูแดง พรหมจันทา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่1 (บ้านศรีวิชา)
โทร : 093-5497319
นางสมเกียรติ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นางสมเกียรติ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
โทร : 089-5766353
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
โทร : 089-5766353
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
โทร : 0833283795
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
โทร : 0833283795
นายสุทธิพันธ์ คุณปัญญา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่ 5 (บ้านบอน)
นายสุทธิพันธ์ คุณปัญญา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่ 5 (บ้านบอน)
นางละมัย วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
โทร : 080-7980014
นางละมัย วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
โทร : 080-7980014
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายทองใบ กาลจักร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
โทร : 0638059485
นายทองใบ กาลจักร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
โทร : 0638059485
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายแก้วไสย พันธุลา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
โทร : 096-6894523
นายแก้วไสย พันธุลา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
โทร : 096-6894523
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายวีระพงษ์ ผ่านสำแดง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
โทร : 096-0329155
นายวีระพงษ์ ผ่านสำแดง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
โทร : 096-0329155
นางนงเยาว์ คล่องอักขระ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
โทร : 089-5765983
นางนงเยาว์ คล่องอักขระ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
โทร : 089-5765983
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นางสาคร นักบุญ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
โทร : 0807406051
นางสาคร นักบุญ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
โทร : 0807406051
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์